Składka członkowska na 2019r

12 stycznia, 2019

Białostockie WOPR przypomina o obowiązku opłacenia składki członkowskiej na 2019r, która wynosi 50zł
Podstawy prawne:
1. Statut WOPR, Rozdział III, § 11, pkt. 4 "Członek zwyczajny WOPR ma obowiązek bieżącego opłacania składki członkowskiej…." i dalej § 14, pkt. 1. Członkostwo WOPR ustaje na skutek: podpunkt 2) "skreślenia z listy członków WOPR z powodu zalegania z opłatą świadczeń, w okresie dłuższym niż 24 miesiące".
2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Rozdział 1, Art.2 pkt 5) "ratowniku wodnym - rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017r poz. 2195 oraz z 2018r poz. 650 i 1115) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika, zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu".
3. Białostockie WOPR jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, wpis ten można znaleźć w Rejestrze Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Wobec powyższego, aby móc wykonywać pracę w charakterze ratownika wodnego trzeba spełniać w/w wymagania.
4. Składki członkowskie przeznaczane są na cele statutowe WOPR