Uprawnienia WOPR

WOPR jest obowiązane i uprawnione do:
1. organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych i w kąpieliskach morskich,
2. organizowania oraz szkolenia wodnej służby ratowniczej,
3. ustalania szczegółowych programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego,
4. nadawania stopni ratowniczych oraz określania uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych w zależności od posiadanych kwalifikacji,
5. programowania i prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiające sporty wodne,
6. stwierdzenia zagrożeń bezpieczeństwa osób, o których mowa w pkt. 5, na swoim terenie działania,
7. wydawania ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa na wodach na swoim terenie działania.

WOPR i jego upoważnieni przedstawiciele są uprawnieni do:
1. występowania do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, położonych nad wodą o usunięcie stwierdzonych zagrożeń (...),
2. występowania do organów administracji samorządowej oraz stosowanie do właściwości, do dyrektora parku narodowego o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń.


Więcej informacji na stronie ZG WOPR: 

http://www.wopr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=966:uprawnienia-i-szkolenie-ratownikow